Thaimechanic.com |รวบรวมเทคนิคต่างๆของช่างไทย

มีเนื้อหาด้านวิศวกรรมในเรื่องต่างๆ อาทิ Handling ขนถ่ายวัสดุ,Hydraulics ไฮดรอลิค,Pneumatic นิวแมติกส์,Automotive ยานยนต์,ระบบปรับอากาศรถยนต์,ระบบราง Railway Systems เป็นต้น

เครื่องมือ

ประแจคอม้า ชนิด 2 ขา อ่าน 485 ครั้ง เมื่อวันที่:2021-09-10
น้ำในถังลมมาจากไหน ??? อ่าน 854 ครั้ง เมื่อวันที่:2020-07-14
การติดตั้งตาชั่งรถบรรทุก EP.3 อ่าน 840 ครั้ง เมื่อวันที่:2019-10-04
การติดตั้งตาชั่งรถบรรทุก EP.2 อ่าน 792 ครั้ง เมื่อวันที่:2019-10-03
การติดตั้งตาชั่งรถบรรทุก EP.1 อ่าน 889 ครั้ง เมื่อวันที่:2019-10-01
หลักการทำงานของเซฟตี้วาล์วปั้มลม อ่าน 3805 ครั้ง เมื่อวันที่:2019-01-28
เซฟตี้วาล์วปั้มลม อ่าน 4267 ครั้ง เมื่อวันที่:2019-01-27
หลักการทำงานของเรกกูเลเตอร์ลม อ่าน 4807 ครั้ง เมื่อวันที่:2019-01-22
เรกกูเลเ ตอร์ลม (Oxygen Regulator) อ่าน 3031 ครั้ง เมื่อวันที่:2019-01-21
หลักการทำงานของเรกกูเลเตอร์แก๊ส อ่าน 3099 ครั้ง เมื่อวันที่:2019-01-16
เรกกูเลเ ตอร์แก๊ส (Gas Regulator) อ่าน 4395 ครั้ง เมื่อวันที่:2019-01-15
การอ่านค่าประแจปอนด์ หน่วย นิวตัน-เมตร ( Nm. ) อ่าน 12673 ครั้ง เมื่อวันที่:2018-09-22