ระบบไฮดรอลิกส์   ( Hydraulics system)

ระบบไฮดรอลิกส์ ( Hydraulics system)


หมวดหมู่:ไฮดรอลิค Hydraulics วันที่:2012-05-21

 

ระบบไฮดรอลิกส์   ( Hydraulics system)

       ความหมาย

                ระบบไฮดรอลิกส์ Hydraulics  เป็นภาษากรีก จากคำว่า “Hydor”  ความหมายว่า  น้ำ (Water)  และคำว่า “Aulis”   ความหมายว่า ท่อทาง (Pipe)  ดังนั้น ระบบไฮดรอลิกส์  (Hydraulics system)  จึงหมายถึง  ระบบการทำงานที่ใช้น้ำเป็นตัวถ่ายทอดกำลังจากผ่านระบบท่อทาง ในปัจจุบันความหมายของระบบไฮดรอลิกส์  คือ ระบบการทำงานที่ใช้ของเหลวเป็นตัวถ่ายทอดกำลังจากผ่านระบบท่อทาง

 

      ประเภทของระบบไฮดรอลิกส์

                เราสามารถจำแนกตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 3 ลักษณะคือ

                1.ระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม

                2.ระบบไฮดรอลิกส์ในงานยานพาหนะ

                3.ระบบไฮดรอลิกส์ในงานขนส่งและโยธาธิการ

 

       ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิกส์


1.อุปกรณ์ต้นกำลังไฮดรอลิก ทำหน้าที่ สร้างความดันให้แก่น้ำมันไฮดรอลิก เพื่อส่งจ่ายให้แก่ระบบไดรลิกส์

2.อุปกรณ์ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันไฮดรอลิก ทำหน้าที่ เป็นที่พักของน้ำมันขจัดสิ่งสกปรก ขจัดฟองอากาศ และระบายความร้อนของน้ำมันไฮดรอส์

3.อุปกรณ์สร้างการไหล ทำหน้าที่ สร้างอัตราการไหล ประกอบด้วยปั๊มไฮดรอลิกชนิดต่างๆ
4.อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน ทำหน้าที่ ควบคุมทิศทางการไหล อัตราการไหลของปริมาณน้ำมันและความดันในระบบ
5.อุปกรณ์การทำงาน ทำหน้าที่ เปลี่ยนกำลังงานของไหลให้เป็นกำลังงานกล
6.อุปกรณ์ในระบบท่อทาง ทำหน้าที่ เป็นท่อทางการไหลของน้ำมันไอดรอลิกส์

 

ความสำเร็จของงานอยู่ที่ไม่เกี่ยงงาน

BY : Positive Man.