หาขั้วสายมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย) อย่างไง

หาขั้วสายมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย) อย่างไง


หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System วันที่:2022-03-16

หาขั้วสายมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย) อย่างไง


               มอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย) นั้น เป็นมอเตอร์ชนิด คาปาซิเตอร์มอเตอร์ (Capacitor Motor) จะประกอบไปด้วยขดลวดจำนวน 2 ขด คือ ขดลวดรัน (Run Winding) และขดลวดสตาร์ท (Start Winding) และมีสายออกจากมอเตอร์ 3 สาย คือ
1.ปลายสายขดลวดรัน
2.ปลายสายขดลวดสตาร์ท
3.ปลายสายคอมมอน (Common) เป็นสายที่เกิดจากการต่อขดลวดรันและขดลวดสตาร์ท

 


รูปแสดง การต่อของขดลวด


            ซึ่งการหาขั้วของสายทั้ง 3 นั้น จะใช้ค่าความต้านทานในขดลวดที่ปลายสายแต่ละสายนั้นต่อถึงกัน โดยค่าความต้านทานนั้นแสดงดังรูปข้างล่าง

 


รูปแสดง ค่าความต้านทานในขดลวดของแต่ละปลายสาย

            สรุปคือ
1.ค่าความต้านทานระหว่างสายขดลวดรันกับสายคอมมอน มีค่าน้อยสุด
2.ค่าความต้านทานระหว่างสายขดลวดสตาร์ทกับสายคอมมอน มีค่าปานกลาง
3.ค่าความต้านทานระหว่างสายขดลวดรันกับสายคอมมอน มี
ค่ามากสุด


          การวัดหาขั้วปลายสายมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย) หรือมอเตอร์ชนิด คาปาซิเตอร์มอเตอร์ (Capacitor Motor) ในที่นี้จะใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล โดยมีขั้นตอนดังนี้
-ปรับมัลติมิเตอร์ไปตำแหน่งการวัดค่าความต้านทานแบบต่อเนื่อง (เสียง)

 


-เช็คมัลติมิเตอร์โดยใช้ปลายสายทั้ง 2 แตะกันต้องขึ้นเลข 0 หรือมีเสียง

 

-นำปลายสายใดสายหนึ่งมิเตอร์จ้ำที่สายไฟที่ออกมาจากมอเตอร์เส้นใดเส้นหนึ่งค้างไว้
-นำปลายสายอีกของมิเตอร์จ้ำที่สายไฟที่ออกมาจากมอเตอร์ที่ละเส้น
-จดบันทึกค่าที่ได้

 

รูปแสดง การวัดปลายสายที่ 1 กับ 2

รูปแสดง การวัดปลายสายที่ 1 กับ 3

 

 

รูปแสดง การวัดปลายสายที่ 2 กับ 3

-นำค่าทั้ง 3 ค่ามาเปรียบเทียบกัน


          จากรูป
1.ค่าความต้านทานน้อยสุด เท่ากับ 20 โอห์ม คือ ปลายสายเส้นที่ 1 กับ 3 แสดงว่า ปลายสายนี้เป็นของขดลวดรันกับคอมมอน
2.ค่าความต้านทานปานกลาง เท่ากับ 43 โอห์ม คือ ปลายสายเส้นที่ 1 กับ 2 แสดงว่า ปลายสายนี้เป็นของขดลวดสตาร์ทกับคอมมอน
3.ค่าความต้านทานมากสุด เท่ากับ 65 โอห์ม คือ ปลายสายเส้นที่ 2 กับ 3 แสดงว่า ปลายสายนี้เป็นของขดลวดรันกับขดลวดสตาร์ท


            เมื่อเราได้ค่าความต้านทานออกมาแล้ว สามารถหาขั้วปลายสายได้ดังนี้


           ปลายสายคอมมอน (Common) คือ ปลายสายเส้นที่ 1 เพราะ เมื่อวัดเทียบกับ ปลายสายเส้นที่ 2 (ค่าความต้านทานน้อยสุด)และวัดเทียบกับ ปลายสายเส้นที่ 3 (ค่าความต้านทานปานกลาง)


          ปลายสายสายขดลวดสตาร์ท คือ ปลายสายเส้นที่ 2 เพราะ เมื่อวัดเทียบกับ ปลายสายเส้นที่ 1 (ค่าความต้านทานปานกลาง)และวัดเทียบกับ ปลายสายเส้นที่ 3 (ค่าความต้านทานมากสุด)


           ปลายสายสายขดลวดรัน คือ ปลายสายเส้นที่ 3 เพราะ เมื่อวัดเทียบกับ ปลายสายเส้นที่ 1 (ค่าความต้านทานน้อยสุด)และวัดเทียบกับ ปลายสายเส้นที่ 3 (ค่าความต้านทานมากสุด)


สำหรับการต่อไปใช้งานนั้นขอกล่าวในครั้งต่อไป