วาล์วเข็ม (Needle valve) เปิด –ปิด อย่างไง

วาล์วเข็ม (Needle valve) เปิด –ปิด อย่างไง


หมวดหมู่:ระบบท่อ Piping System วันที่:2022-03-03

 วาล์วเข็ม (Needle valve) เปิด –ปิด อย่างไง

 


              วาล์วเข็ม (Needle valve) นั้นตัววาล์วจะเป็นชิ้นส่วนเดียวกับก้านวาล์ว ซึ่งการเคลื่อนที่ขึ้นลง (เปิด –ปิด) จะใช้การหมุนที่มือหมุน โดยใช้เกลียวที่ก้านวาล์วสมกับฝาครอบวาล์ว

 
รูปแสดง ก้านวาล์ว

 


รูปแสดง ก้านวาล์วที่สวมในฝาครอบวาล์ว


             เมื่อเราเปิด (หมุนมือหมุน) เกลียวที่สวมที่ฝาครอบวาล์วนั้นก็จะเคลื่อนที่ขึ้น ทำให้ช่องทางเข้าและออกต่อถึงกัน ของไหลก็สามารถไหลจากทางเข้าแล้วออกไปที่ทางออกได้ (ปริมาณของไหลที่ผ่านวาล์วนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดมากหรือน้อย)

 


รูปแสดง วาล์วเปิด


            เมื่อเราปิด (สนิท) เกลียวที่สวมที่ฝาครอบวาล์วนั้นก็จะเคลื่อนที่ลง หน้าวาล์วที่ปลายก้านวาล์วจะแนบติดกับบ่าวาล์ว (บ่าวาล์วจะอยู่ภายในเสื้อวาล์ว) ทำให้ช่องทางเข้าและออกไม่สามารถต่อถึงกัน ของไหลก็ไม่สามารถไหลไปที่ทางออกได้

 


รูปแสดง บ่าวาล์ว

 

รูปแสดง วาล์วปิด


คลิปเกี่ยวกับวาล์วเข็ม (Needle valve)

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=8WpuR8QMsPM