การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มีกี่ชนิด

การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มีกี่ชนิด


หมวดหมู่:โซล่าเซล Solar Cell วันที่:2020-09-08

การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มีกี่ชนิด

          การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เป็นการนำแสงจากดวงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า โดยผ่านอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า แผงโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ เช่น การชาร์จแบตเตอรี่ การเปลี่ยนกระแสไฟจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งจะแยกหรือมีส่วนประกอบอื่นๆเพิ่มเติมตามชนิดของการผลิต


        การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มีจำแนกออกเป็นหลักๆได้ 3 ชนิด คือ


           1.ชนิด ออฟกริด (Off Grid) หรือบางครั้งเรียกว่า แบบอิสระ (Stand Alone System) ซึ่งชนิดนี้จะเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เฉพาะส่วนตัว คือจะไม่มีการต่อพ่วงกับระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้า

 


          2.ชนิด ออนกริด (On Grid) ซึ่งชนิดนี้จะเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีการต่อพ่วงกับระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้า กล่าวคือ ถ้าระบบไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์มีปริมาณที่มากเกินความต้องการ กระแสไฟนั้นก็จะถูกจ่าย (หรือขาย) ให้การไฟฟ้า ในทางกลับกันถ้าระบบไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์มีปริมาณที่น้อยหรือไม่พอกับความต้องการ กระแสไฟนั้นก็จะถูกดึงมาจากให้การไฟฟ้านั่นเอง

 


          3.ชนิด ไฮบริด (Hybrid) เป็นการรวมเอาแบบ ออฟกริด (OFF Grid )และแบบออนกริด (On Grid System) มารวมกัน และมีการเพิ่มแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าแบบอื่นที่ไม่ใช่แผงโซล่าเซลล์เข้ามารวมด้วยอีกแหล่งหนึ่ง เช่น กังหันลม