IM B5 บนเนมเพลตมอเตอร์คืออะไร

IM B5 บนเนมเพลตมอเตอร์คืออะไร


หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System วันที่:2020-09-07

IM B5 บนเนมเพลตมอเตอร์คืออะไร


         IM B5 หรือ IM 3005 เป็นโครงของตัวมอเตอร์ที่มีการติดตั้งโดยวางแกนเพลาตามแนวระนาบ มีฐานรองรับตัวมอเตอร์แบบหน้าแปลน (แบบร้อยน๊อต) ติดตั้งโดยยึดหน้าแปลนด้านเพลาขับมอเตอร์กับแท่นรองรับ มอเตอร์มีแบร์ริ่ง 2 ตัว


         โดยโครงของตัวมอเตอร์จะเป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างและการติดตั้งของ IEC 60034-7 ซึ่งมีความหมายดังนี้

IM = International Mounting
B = การติดตั้งโดยวางแกนเพลาตามแนวระนาบ มีฐานรองรับตัวมอเตอร์ (Base)
ตัวเลขอาจจะมีเพียง 1 ตัวหรือ 2 ตัวขึ้นอยู่กับลักษณะการติดตั้ง โดยในมี่นี้จะยกมาเฉพาะที่นิยมใช้งานกันทั่วไปเท่านั้น
นอกจากนี้ยังมีรหัสที่เรียกอีกอย่างหนึ่งดังแสดงข้างล่าง

          

 

            IM B3 หรือ IM 1001 เป็นโครงของตัวมอเตอร์ที่มีการติดตั้งโดยวางแกนเพลาตามแนวระนาบ มีฐานรองรับตัวมอเตอร์แบบขา ติดตั้งโดยยึดกับขามอเตอร์วางบนแท่นรองรับหรือพื้นโดยตรง มอเตอร์มีแบร์ริ่ง 2 ตัว

 

          

            IM B5 หรือ IM 3005 เป็นโครงของตัวมอเตอร์ที่มีการติดตั้งโดยวางแกนเพลาตามแนวระนาบ มีฐานรองรับตัวมอเตอร์แบบหน้าแปลน (แบบร้อยน๊อต) ติดตั้งโดยยึดหน้าแปลนด้านเพลาขับมอเตอร์กับแท่นรองรับ มอเตอร์มีแบร์ริ่ง 2 ตัว

 

         

              IM B6 หรือ IM 1051 เป็นโครงของตัวมอเตอร์ที่มีการติดตั้งโดยวางแกนเพลาตามแนวระนาบ มีฐานรองรับตัวมอเตอร์แบบ ติดตั้งโดยยึดกับขามอเตอร์กับแท่นรองรับด้านซ้าย (มองจากด้านเพลาขับ) มอเตอร์มีแบร์ริ่ง 2 ตัว

 

 

       

             IM B7 หรือ IM 1061 เป็นโครงของตัวมอเตอร์ที่มีการติดตั้งโดยวางแกนเพลาตามแนวระนาบ มีฐานรองรับตัวมอเตอร์แบบขา ติดตั้งโดยยึดกับขามอเตอร์กับแท่นรองรับด้านขวา (มองจากด้านเพลาขับ) มอเตอร์มีแบร์ริ่ง 2 ตัว

 

 

         

             IM B8 หรือ IM 1071 เป็นโครงของตัวมอเตอร์ที่มีการติดตั้งโดยวางแกนเพลาตามแนวระนาบ มีฐานรองรับตัวมอเตอร์แบบขา ติดตั้งโดยยึดกับขามอเตอร์กับแท่นรองรับด้านบน (มองจากด้านเพลาขับ) มอเตอร์มีแบร์ริ่ง 2 ตัว


          

             IM B9 หรือ IM 9101 เป็นโครงของตัวมอเตอร์ที่มีการติดตั้งโดยวางแกนเพลาตามแนวระนาบ มีฐานรองรับตัวมอเตอร์แบบสวมหน้าแปลน ติดตั้งโดยสวมแท่นรองรับเข้ากับหน้าแปลนมอเตอร์ มอเตอร์มีแบร์ริ่ง 2 ตัว

 

         

           IM B14 หรือ IM 3601 เป็นโครงของตัวมอเตอร์ที่มีการติดตั้งโดยวางแกนเพลาตามแนวระนาบ มีฐานรองรับตัวมอเตอร์แบบหน้าแปลน (แบบน๊อตฝัง) ติดตั้งโดยยึดหน้าแปลนด้านเพลาขับมอเตอร์กับแท่นรองรับ มอเตอร์มีแบร์ริ่ง 2 ตัว