น้ำมันดีเซลมีกี่ชนิด

น้ำมันดีเซลมีกี่ชนิด


หมวดหมู่:ยานยนต์ Automotive วันที่:2020-09-02

น้ำมันดีเซลมีกี่ชนิด


             ตามสถานีหรือปั้มน้ำมันแต่ละยีห้อมักจะมีชื่อเรียกน้ำมันดีเซลที่แตกต่างกันออกไป นั้นเป็นชื่อเรียกทางการตลาดของแต่ละยี่ห้อ แต่ละชื่อและแต่ละชนิดของน้ำมันดีเซลนั้นจะมีข้อกำหนดและลักษณะต่างตามที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานได้กำหนดไว้
             กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ประกาศเรื่อง การกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2563 (ให้มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป) ได้แบ่งน้ำมันดีเซลออกเป็น 2 กลุ่ม


1.น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
2.น้ำมันดีเซลหมุนช้า


โดยที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ


            1.น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา คือ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยปริมาตร
            2.น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 (B 7) คือ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ในสัดส่วนร้อยละ 7 โดยปริมาตร
           3.น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 20 (B 20) คือ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยปริมาตร


           การกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2563 ของ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (โดยในที่นี้จะกล่าวถึงน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและข้อกำหนดบางรายการเท่านั้น)

 

          ที่มาการกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2563 ของ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
          ซึ่งการกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2563 ของ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน มีอยู่ 16 รายการด้วยกัน