พิสูจน์ตัวเลขความดันบนเกจในหน่วย psi และ bar

พิสูจน์ตัวเลขความดันบนเกจในหน่วย psi และ bar


หมวดหมู่:เครื่องมือวัด Measurement วันที่:2020-07-18

พิสูจน์ตัวเลขความดันบนเกจในหน่วย psi และ bar


         ปกติโดยทั่วๆไปเกจวัดความดัน จะมีอยู่ด้วยกัน 2 หน่วย ซึ่งจะเป็นหน่วยแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต และตัวเราที่จะเลือกใช้ ในที่นี่จะเป็น psi และ bar ซึ่งทั้ง 2 หน่วยเราสามารถอ่านได้ที่ตัวเกจเลย ซึ่งเราสามารถพิสูจน์ค่าที่ได้นั้นตรงกัน

 

จากรูปเราสามารถอ่านความดันได้ 2 อย่างคือ วงนอกมีค่าเท่ากับ 58 psi และวงในมีค่าเท่ากับ 4 bar

จากรูปเราสามารถอ่านความดันได้ 2 อย่างคือ วงนอกมีค่าเท่ากับ 44 psi และวงในมีค่าเท่ากับ 3 bar