พิสูจน์ตัวเลขความดันบนเกจในหน่วย psi และ kg/cm2

พิสูจน์ตัวเลขความดันบนเกจในหน่วย psi และ kg/cm2


หมวดหมู่:เครื่องมือวัด Measurement วันที่:2020-07-17

 พิสูจน์ตัวเลขความดันบนเกจในหน่วย psi และ kg/cm2


            ปกติโดยทั่วๆไปเกจวัดความดัน จะมีอยู่ด้วยกัน 2 หน่วย ซึ่งจะเป็นหน่วยแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต และตัวเราที่จะเลือกใช้ ในที่นี่จะเป็น psi และ kg/cm2 ซึ่งทั้ง 2 หน่วยเราสามารถอ่านได้ที่ตัวเกจเลย ซึ่งเราสามารถพิสูจน์ค่าที่ได้นั้นตรงกัน

 
 
               จากรูปเราสามารถอ่านความดันได้ 2 อย่างคือ วงนอกมีค่าเท่ากับ 52 psi และวงในมีค่าเท่ากับ 3.6 kg/cm2
เราจะพิสูจน์ว่าค่าทั้งสองมีค่าเท่ากัน