บอลวาล์ว (Ball Valve)

บอลวาล์ว (Ball Valve)


หมวดหมู่:ระบบท่อ Piping System วันที่:2019-01-31

บอลวาล์ว


                    บอลวาล์ว เป็นวาล์วตัดตอนชนิดหนึ่ง ที่มีการปิด-เปิด โดยการหมุนของด้ามหมุนที่ 90 องศา

รูปแสดง ส่วนประกอบของบอลวาล์ว

                ส่วนประกอบของบอลวาล์ว
1.เสื้อวาล์ว ในตัวเสื้อจะประกอบไปด้วนกัน 2 ส่วนคือ ช่องทางเข้าและออก โดยทั้งสองสามารถแยกอออกจากกันได้
-ส่วนแรก นอกจากจะเป็นตัวเป็นช่องทางเข้าแล้วยังทำหน้าที่ประกอบตัววาล์ว และด้านในมีปะเก็นกันรั่วอยู่
-ส่วนที่สอง นอกจากจะเป็นตัวเป็นช่องทางออกแล้วยังทำหน้าที่ประกอบตัววาล์ว ก้านหมุน และด้านในมีปะเก็นกันรั่วอยู่


รูปแสดง เสื้อวาล์วส่วนแรก

รูปแสดง เสื้อวาล์วส่วนสอง


2.วาล์ว จะมีลักษณะทรงกลมคล้ายลูกบอล (จึงเป็นที่มามาของคำว่า บอลวาล์ว) สวมอยู่ในเสื้อวาล์ว โดยตรงกลางด้านหนึ่งจะถูกเจาะทะลุ (เพื่อให้ของไหลๆผ่านหรือวาล์วเปิดนั้นเอง) อีกด้านหนึ่งจะทึบ (เพื่อไม่ให้ของไหลๆผ่านหรือวาล์วปิดนั้นเอง) และบริเวณด้านบนจะมีการเซาะร่องไว้ เพื่อสำหรับใส่ก้านหมุนสำหรับการรับแรงหมุน (ปิด-เปิดตัววาล์ว)

รูปแสดง วาล์ว


3.ก้านหมุน จะสวมอยู่ที่เสื้อวาล์ว โดยด้านหนึ่งจะทำเป็นเดือยเพื่อสวมเข้ากับตัววาล์ว ในตัวของก้านหมุนจะมีโอริงสวมอยู่สองตัว เพื่อป้องกันการรั่ว ส่วนด้านปลายจะทำเป็นเดือยสำหรับยึดด้ามหมุนและมีเกลียวสำหรับใส่น๊อตล๊อคด้ามหมุน

รูปแสดง ก้านหมุน


4.ด้ามหมุน จะสวมอยู่ที่ก้านหมุนโดยมีน๊อตล๊อค ด้ามหมันนี้จะรับแรงจากการหมุน (ปิด-เปิด) ตัววาล์ว
5.น๊อตล๊อค จะสวมอยู่ที่ก้านหมุนและทำหน้าที่ล๊อคด้ามหมุนไม่ให้หลุดออกจากก้านหมุน


           การทำงาน

             เมื่อเราหมุนด้ามหมุน ตัวของด้ามหมุนก็จะไปหมุนก้านหมุน ก้านหมุนก็จะไปหมุนตัววาล์ว ทำให้เกิดช่องว่างระว่างตัววาล์วและเสื้อวาล์ว เป็นผลให้ของไหลที่ทางเข้าสามารถผ่านตัววาล์วออกไปที่ทางอออกได้


รูปแสดง วาล์วปิด

              ปริมาณการไหลจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับเราว่าจะเปิดวาล์วมากน้อยแค่ไหน ถ้าเราเปิดวาล์วมากช่องว่างระหว่างตัววาล์วและเสื้อวาล์วก็จะมากตาม ปริมาณของไหลนั้นก็จะไหลมากตาม

รูปแสดง วาล์วเปิด

คลิปเกี่ยวกับบอลวาล์ว


 

 ที่มา ที่มhttps://www.youtube.com/watch?v=PMJBDuKOz70