ระบบนิวแมติก (Pneumatic System)

ระบบนิวแมติก (Pneumatic System)


หมวดหมู่:นิวแมติกส์ Pneumatic วันที่:2012-05-20

 

ระบบนิวแมติก (Pneumatic System)
 
       ความหมาย
                นิวแมติกส์ (pneumatic) เป็น ภาษากรีกมาจากคำว่า นิวมา ( pneuma ) หมายถึง ลม ซึ่งโดยทั่วๆไปของการใช้งานในปัจจุบันก็คือ การใช้อากาศเป็นตัวถ่ายทอดกำลังจากอุปกรณ์กำเนิดลมส่งผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ไปยังอุปกรณ์ทำงาน (หรือกล่าวเป็นอีกนัยหนึ่งว่าเป็นระบบที่เปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานกล) ไม่รวมการใช้พลังงานในอุปกรณ์กำเนิดลม
 
      ประเภทของนิวแมติก
                เราสามารถจำแนกลักษณะของการใช้อากาศเป็นตัวถ่ายทอดได้เป็น 2 ลักษณะคือ
                1.ใช้อากาศเป็นตัวถ่ายทอดกำลังจากอุปกรณ์กำเนิดลมส่งผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ไปยังอุปกรณ์ทำงาน (หรืออาจกล่าวว่าเป็นการควบคุมระบบให้เป็นอย่างที่เราต้องการ) เรียกว่า ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatic System)
                2.ใช้อากาศเป็นตัวถ่ายทอดกำลังในการลำเลียงวัสดุ เรียกว่า ระบบขนถ่ายด้วยลม (Pneumatic Conveying System)  (รายละเอียดใน Material Handling)
 
       ส่วนประกอบของระบบนิวแมติก
                1.อุปกรณ์กำเนิดลม ทำหน้าที่ สร้างลมให้มีความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ เพื่อจ่ายให้แก่ระบบ
                2.อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพลม ทำหน้าที่ กรองสิ่งสกปรก ปรับความดัน ผสมน้ำมันหล่อลื่น (หรือบางครั้งก็ดัก) ขึ้นอยู่ว่าระบบการผลิตนั้นห้ามมีน้ำมันหล่อลื่นเข้าไป เช่น ระบบผลิตอาหาร
                3.อุปกรณ์ควบคุม ทำหน้าที่ ควมคุมทิศทาง อัตราการไหลและความดันของลม เพื่อส่งต่อไปยังอุปกรณ์ทำงาน รวมไปถึงการเริ่มและหยุดการทำงานของระบบด้วย
                4.อุปกรณ์ทำงาน ทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานกล
                5.อุปกรณ์ระบบท่อ ทำหน้าที่ เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน
 
 
BY: Prefix