ความชื้น (Humidity)

ความชื้น (Humidity)


หมวดหมู่:อื่นๆ วันที่:2014-09-08

ความชื้น (Humidity)

 

                 ในที่นี้จะกล่าวถึงความชื้นในอากาศ เท่านั้น ความชื้นในอากาศ  (Humidity) คือ ปริมาณมวลของไอน้ำที่อยู่ในอากาศ ณ.บริเวณนั้นๆ (แต่ละบริเวณต้องมีความชื้นในอากาศที่แตกต่างกัน)

 

รูปแสดง มวลของไอน้ำในอากาศ
 

                     ความชื้นในอากาศ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ


              1. ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity) คือ อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำกับปริมาตรของไอน้ำ ณ.บริเวณนั้น (บริเวณจุดเดียวกัน อุณหภูมิ ย่อมเท่ากัน) มีหน่วยเป็น กรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3)


 

ตัวอย่าง ห้องๆหนึ่งมีปริมาตร 36 m3 มีมวลของไอน้ำ 20 g ความชื้นสัมบูรณ์ภายในห้องหาได้คือ
 
                       AH = 20 g/ 36m3  =  3.33  g/m3

 

            2. ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) คือ เปอร์เซ็นต์ของอัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำในขณะนั้นกับมวลของไอน้ำอิ่ม ณ.บริเวณนั้น (บริเวณจุดเดียวกัน อุณหภูมิ ย่อมเท่ากัน) มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)
 
 

ตัวอย่าง ที่อุณหภูมิ 30 Co อากาศขณะนั้นมีไอน้ำอิ่มตัว 110 g/m3  มวลไอน้ำที่มีอยู่จริง 90 g/m3 ความชื้นสัมพัทธ์ในขณะนั้นหาได้คือ
 %

                 RH = (90/110) x 100 = 81 %


***มวลไอน้ำอิ่มตัว คือ อากาศที่มีไอน้ำอยู่เต็มที่ (อากาศ ณ.จุดนี้พร้อมที่จะกลายเป็นน้ำ) ***
**ความชื้น ที่เราได้ทราบจากข่าวสารต่างๆ คือ ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)**
*ความชื้นต่ำ  น้ำระเหยตัวได้เร็ว ตากผ้าแห้งไว้*
*ความชื้นสูง  น้ำระเหยตัวได้ช้า ตากผ้าแห้งช้า*


##  เครื่องมือในการวัด (หรือหาค่า) ความชื้น คือ ไฮโกรมิเตอร์  ## รายละเอียดขอกล่าวครั้งต่อไป
 

 

 

สิ่งดีๆที่มี (ถึงแม้นไม่ดีที่สุด) แต่มันก็คือ สิ่งดีๆ
By..นายคนดี