ชนิดของวาล์ว

ชนิดของวาล์ว


หมวดหมู่:วัสดุช่าง วันที่:2014-04-20

 ชนิดของวาล์ว


      วาล์ว (Valve) มีด้วยกันหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับการจำแนกตามลักษณะต่างๆ เช่น การใช้งาน รูปร่าง โครงสร้าง เป็นต้น ในที่นี้จะกล่าวตามลักษณะการทำงานของวาล์ว (ที่ทำงานในระบบ) โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้


1. วาล์วตัดตอน  (Isolating Valve) ลักษณะการทำงานของวาล์วชนิดนี้จะตัด-ต่อ (เปิด-ปิด) ในระบบ แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
       1.1. ปกติปิด
       1.2. ปกติเปิด

 

 

 
รูปแสดง วาล์วตัดตอน  (Isolating Valve)  (ที่มา
http://replicainspection.blogspot.com)


2. วาล์วควบคุม  (Control Valve) ลักษณะการทำงานของวาล์วชนิดนี้จะปรับหรือควบคุมการไหลในระบบ เช่น ความเร็ว ปริมาณ ความดัน หรืออุณหภูมิ ตามแต่ชนิดของความต้องการ แบ่งออกเป็น 3 แบบคือ
        2.1. ปกติปิดสุด
        2.2. ปกติเปิดบางส่วน
        2.3. ปกติเปิดสุด

 
รูปแสดง วาล์วควบคุม  (Control Valve)  (ที่มา
http://www.b2bthai.com)


3. วาล์วกับกลับ  (Check Valve) ลักษณะการทำงานของวาล์วชนิดนี้จะควบคุมหรือบังคับการไหลในระบบให้ไปได้ในทิศทางเดียว แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
          3.1. ปกติปิด
          3.2. ปกติเปิด

 รูปแสดง วาล์วกับกลับ  (Check Valve)  (ที่มา http://moobicep.wordpress.com)

 

 

 4. วาล์วควบคุมแรงดันสูงสุด  (Maximum Pressure Control Valve) ลักษณะการทำงานของวาล์วชนิดนี้จะควบคุมความดันในระบบ แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
           4.1. รีลิฟท์ วาล์ว ((Relief Valve) ส่วนมากจะใช้กับของเหลวหรือก๊าซ โดยรีลิฟท์ วาล์ว นี้จะทำงานเมื่อความดันในระบบถึงค่าที่กำหนด (เปิด) และเมื่อความดันในระบบลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดก็หยุดทำงาน (ปิด)

 

รูปแสดง รีลิฟท์ วาล์ว ((Relief Valve)  (ที่มา http://www.cla-val.com)

           4.2. เซฟตี้ วาล์ว (Safety Valve) จะใช้กับก๊าซหรือไอน้ำ โดยเซฟตี้ วาล์ว นี้จะทำงานเมื่อความดันในระบบเกินค่าที่กำหนด (เปิด) และเมื่อความดันในระบบลดลงอยู่ต่ำกว่าที่กำหนดก็หยุดทำงาน (ปิด)
        
  หมายเหตุ - การเปิดสุด ความดันจะมากกว่าค่าที่กำหนด 3 %
                      - การปิด ความดันจะน้อยกว่าค่าที่กำหนด 3 %

 
รูปแสดง เซฟตี้ วาล์ว (Safety Valve) (ที่มา http://www.safanaenterprise.com)

ผิด ? ถูก ? ไม่สำคัญ ขอแค่ได้ลงมือทำ
BY : Neighbors.