การส่งกำลังขับในอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (2)

การส่งกำลังขับในอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (2)


หมวดหมู่:ขนถ่ายวัสดุ Handling วันที่:2012-07-26

                                                                    การส่งกำลังขับในอุปกรณ์ขนถ่าย
          การส่งกำลังขับในระบบขนถ่ายวัสดุนั้นมีอยู่หลากหลาย โดยที่การเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่ว่าใช้กับอุปกรณ์ขนถ่าย
แบบไหน ค่าใช้จ่ายที่ใช้ อายุการใช้งาน การบำรุงรักษา เป็นต้น โดยที่การส่งกำลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายพอที่จะจำแนกตามความเร็วที่ใช้งานได้ดังนี้
         1.ความเร็วคงที่           
         2. ชุดขับปรับความเร็วได้
         3.ชุดขับความเร็วเปลี่ยนแปลงได้ หรือชุดขับแบบใช้ของเพลาขับเคลื่อนคงที่ (Hydraulic Constant)
                       ประเภทของการส่งกำลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายพอที่จะจำแนกตามความเร็วที่ใช้งานข้างต้นนั้นยังมีหลายชนิด ในที่นี้ของกล่าวถึงประเภท ความเร็วคงที่  ก่อน
ชนิดการส่งกำลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยความเร็วคงที่
                       การเคลื่อนที่อุปกรณ์ขนถ่ายด้วยความเร็วคงที่นั้นมี่ทั้งการใช้ความเร็วของชุดขับเลย (ไม่มีการลดความเร็ว), ลดความเร็วหนึ่งครั้งหรือมากว่าก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานและเหตุผลอื่นๆที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละอุปกรณ์ขนถ่าย ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
1. ไม่มีการลดความเร็ว    มอเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับเพลาชุดขับโดยตรง
2. การลดความเร็ว 1 ขั้นตอน
3.  การลดความเร็ว 2 ขั้นตอน
4.  การลดความเร็ว 3 ขั้นตอน
5. ล้อสายพานหลักของมอเตอร์ (Motorized Head Pulleys)  สำหรับสายพานลำเลียง 

 


                      ลักษณะการต่อส่วนประกอบต่างๆ ในชนิดการส่งกำลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยความเร็วคงที่
1. ไม่มีการลดความเร็ว    มอเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับเพลาชุดขับโดยตรง
2. การลดความเร็ว 1 ขั้นตอน จำแนกได้ดังรูปแสดงด้านล่าง
ได้กล่าวไปในการส่งกำลังขับในอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (1) http://thaimachanic.com/index.php?mod=article&sec=detail&id=104


3.  การลดความเร็ว 2 ขั้นตอน จำแนกได้ดังรูปแสดงด้านล่าง
             3.1. มอเตอร์ และชุดลดความเร็ว (Reducer)

รูปที่ 10. แสดงชุดมอเตอร์สายพานรูปตัว V และรอก

 


รูปที่ 11. แสดงชุดมอเตอร์โซ่และล้อเฟืองโซ่


รูปที่ 12. แสดงชุดมอเตอร์โซ่และล้อเฟืองโซ่+สายพานรูปตัว V และรอก
 

รูปที่ 13. แสดงชุดมอเตอร์โซ่และล้อเฟืองโซ่+อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบลดความเร็ว (Coupling Reducer)+อุปกรณ์เชื่อมต่อเพลาชุดขับ (Coupling Drive Shaft)

 


รูปที่ 14. แสดงชุดมอเตอร์สายพานรูปตัว V และรอก+อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบลดความเร็ว (Coupling Reducer)+อุปกรณ์เชื่อมต่อเพลาชุดขับ (Coupling Drive Shaft)


รูปที่ 15. แสดงชุดมอเตอร์สายพานรูปตัว V และรอก+GEAR
 

รูปที่ 16. แสดงชุดมอเตอร์สายพานรูปตัว V และรอก+GEAR
 

รูปที่ 17. แสดงชุดมอเตอร์โซ่และล้อเฟืองโซ่+GEAR


               3.2. มอเตอร์เกียร์ และชุดลดความเร็ว (Reducer)

รูปที่ 18. แสดงชุดมอเตอร์เกียร์+สายพานรูปตัว V และรอก
 

 

รูปที่ 19. แสดงชุดมอเตอร์เกียร์+โซ่และล้อเฟืองโซ่

 
รูปที่ 20. แสดงชุดมอเตอร์เกียร์+อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบลดความเร็ว (Coupling Reducer)+อุปกรณ์เชื่อมต่อเพลาชุดขับ (Coupling Drive Shaft)

 


สำหรับหัวข้ออื่นๆขอกล่าวในครั้งต่อไป